จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบในทุกๆ ภาคส่วน ส่ิงที่เรามองเห็นได้จัดเจนที่สุดคือเมื่อมีมาตรการ Lockdown เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณะสุข ทำให้ธุรกิจร้านค้า และสถานบริการต่างๆ ต้องปิดตัวลง ส่งผลกระทบ ให้การท่องเที่ยวในประเทศต้องหยุดชะงักลง ฟันเฟืองภาคเศรษฐกิจเข้าสู่วิกฤติขั้นรุนแรง ด้านสังคม ที่ทำให้คนใกล้ชิดต้องห่างกัน และด้านจิตใจ ที่เกิดจากความเครียด ความกดดัน ที่ต้องเก็บตัวตามมาตราการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ดังนั้นโครงการฯ Road Trip จึงได้จัดทำ FAM Trip เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาค คือ โดยสร้างกิจกรรมให้เกิิดการกระจายรายได้ ตลอดจนการทำ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดการรับรู้ให้เกิดแก่บุคคลทั่วไป